O nama
Pravila i uslovi korišćenja

Korisnik usluga internet platforme boostITSerbia, privredno društvo/preduzetnik ili konsultant, pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:


Pravila i uslovi korišćenja portala


1. Pružalac usluga

Internet platforma boostITSerbia, u daljem tekstu “boostITSerbia”, razvio je POSLOVNO TEHNOLOŠKI INKUBATOR TEHNIČKIH FAKULTETA BEOGRAD doo, Adresa: Ruzveltova 1a, 11000 Beograd, PIB: 104625646,  u daljem tekstu BITF, u cilju unapređenja promocije izvoza IT firmi iz Srbije.

 

2. Usluge

2.1. BoostITSerbia privrednim društvima/preduzetnicima koji se primarno bave poslovanjem u oblasti informacionih tehnologija i koja su uredno prijavljena za korišćenje usluga ove Platforme, pruža sledeće usluge:

a)      promocije svojih proizvoda na inostranim tržištima putem kreiranja sopstvenog naloga – profila, sa ciljem njihovog prezentovanja;

b)     podrške u pronalaženju ekspertize za tržišta i oblasti poslovanja, prema potrebama registrovanih firmi, na upit.

c)      besplatnog pristupa bazi konsultanata - kroz koju firme mogu da identifikuju Konsultante, eksperte za određena izvozna tržišta ili specifične oblasti vezane za izvoz i da na jednom mestu pronađu pomoć vezanu za izvoz i olakšaju ceo proces širenja poslovanja i izlaska na strana tržišta u kratkom vremenskom periodu. (u daljem tekstu “Baza”).

2.2. BoostITSerbia Konsultantima – ekspertima za određena izvozna tržišta, pruža mogućnost da svoju ekspertizu prikažu IT firmama iz Srbije i na taj način proširite svoj posao i olakšate firmama izlazak na strana tržišta.

 

3. Registracija

Za korišćenje usluga boostITSerbia neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem boostITSerbia tako što korisnik usluga unese tražene podatke (e-mail adresu, lozinku, osnovne podatke), a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od boostITSerbia.

Korisnici usluga mogu biti:

1)      IT firme isključivo pravna lica, registrovana kod nadležnog organa Republike Srbije, za obavljanje poslova u oblasti informacionih tehnologija;

2)      Konsultanti – eksperti isključivo fizička i/ili pravna lica koja poseduju odgovarajuće znanje i stručnost za pojedina tržišta ili oblasti u kojima se angažuju.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.


4. Zabrane

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je oglašavati se: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
 • Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije (sa izuzetkom lovačkih i vazdušnih pušaka i vazdušnih pištolja, lukova i strela i samostrela) uključujući kopije i startne pištolje, duvana i duvanskih proizvoda i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
 • Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Zabranjeno je oglašavati u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Oglašavanje sredstava za lečenje kao npr. elektronskih cigareta za odvikavanje od pušenja.
 • Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
 • Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.
 • Zabranjeno je oglašavati sve ostalo što zabranjuju odredbe Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

5. Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka (e poruka)

Svojim registrovanim korisnicima boostITSerbia nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Komunikacija putem e-poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

 • Zabranjeno je koristiti boostITSerbia za slanje uvredljivih e-poruka drugim korisnicima usluga.
 • Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima usluga boostITSerbia.

6. Odnos korisnika i konsultanta

BITF će vršiti ulaznu proveru podataka unetih prilikom popunjavanj Baze. boostITSerbia ne posreduje u poslovnom odnosu između IT firmi i konsultanata koji se nalaze u Bazi. Svako poslovanje između IT firmi i konsultanta je na sopstveni rizik i boostITSerbia, niti BITF, ne može snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih poslovnih odnosa između IT firmi i konsultanata.

BITF posebno nije odgovoran za poslovnu i/ili tarifnu politiku bilo kojeg od Konsultanata koji su prijavljeni na Bazi i ne garantuje za naplatu bilo kakvog potraživanja nastalog iz poslovnog odnosa IT firme i Konsultanta.


7. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na BoostITSerbia

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na boostITSerbia. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Inkubator će prekršioca goniti sudski.

Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke.

 

8. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane boostITSerbia se obavlja u skladu sa sledećim:

 • boostITSerbia od svojih registrovanih korisnika usluga prikuplja podatke pravnih i/ili fizičkih lica.
 • Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 11.
 • Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka boostITSerbia i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog rada na boostITSerbia.
 • Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa BITF, odnosno boostITSerbia, lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.

9. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je boostITSerbia obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.


10. Isključenje odgovornosti

Informacije koje su objavljene na boostITSerbia smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja.

Međutim, boostITSerbia ne garantuje da će ove web stranice uvek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani. Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost.

Ni pod kojim uslovima BITF, kao ni boostITSerbia nisu odgovorni za direktne ili indirektne nedostatke, oštećenja ili gubitak, naročito za nedostatke, gubitak podataka ili programa ili finansijske nedostatke, koji su rezultat konsultacija ili korišćenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

 

11. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja boostITSerbia, posebno davanja lažnih podataka od strane korisnika, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga boostITSerbia. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija boostITSerbia najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge boostITSerbia.

U slučaju da je korisnik usluga prilikom registracije neistinito prikazao svoju pretežnu delatnost ili na bilo koji drugi način boostITSerbia doveo u zabludu o svojim poslovnim aktivnostima, administracija boostITSerbia ima pravo automatskog brisanja ovakvog naloga.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja rada portala boostITSerbia.

 

12. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom boostITSerbia korisnici se upućuju na kontakt formu  u gornjem desnom uglu svake stranice portala. Odgovor administratora ili korisničkog tima boostITSerbia ne mora da odražava stanovište BITF i/ili boostITSerbia, pa u skladu sa tim korisnici usluga boostITSerbia ne mogu ostvariti ikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima boostITSerbia sa korisnikom usluga bez pisane dozvole vlasnika portala ili njegovog ovlašćenog lica.